Technik farmacji

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów)
zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny jest potwierdzone dyplomem i certyfikatem w języku angielskim Europass honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

W zawodzie technik farmaceutyczny wyodrębniono 1 kwalifikację. Od roku szkolnego 2019/2020 będzie to MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów praw

Charakterystyka zawodu technik farmaceutyczny:
W aptece technik farmaceutyczny jako przedstawiciel fachowego personelu apteki wykonuje zadania zawodowe pod kierownictwem farmaceuty (magistra farmacji).
Zgodnie z art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na: sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
a) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) substancje odurzające,
c) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P -określone w odrębnych przepisach

Technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych w  aptekach szpitalnych np:

a) sporządza leki do żywienia pozajelitowego,
b) sporządza leki do żywienia dojelitowego,
c) przygotowuje leków w dawkach dziennych, w tym leki cytostatyczne,
d) wytwarza płyny infuzyjnych,
e) przygotowuje roztwory do hemodializy i dializy dootrzewnowej

Technik farmaceutyczny może być kierownikiem punktu aptecznego jeżeli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. (art. 70 ust. 2b)

Technik farmaceutyczny może prowadzić i być kierownikiem sklepu zielarsko-medycznego
(art. 71 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne)
Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy technika farmaceutycznego:
Absolwenci kierunku Farmacja (technik farmaceutyczny) mogą być zatrudnieni w:
– aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych
– punktach aptecznych,
– sklepach zielarsko-medycznych,
– hurtowniach farmaceutycznych.

Miejscem pracy techników farmaceutycznych są także zakłady przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoria chemiczne, naukowo-badawcze.
Absolwenci kierunku Farmacja znajdują również zatrudnienie w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w inspekcji farmaceutycznej.
Plan nauczania dla zawodu technik farmaceutyczny – Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 800 godzin
anatomia, fizjologia i patofizjologia
podstawy działalności gospodarczej
język obcy zawodowy
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
Zdrowie publiczne
Język migowy
Technologia postaci leków
Farmakologia
Analiza leków
Farmakognozja
Plan nauczania dla zawodu technik farmaceutyczny – Przedmioty w kształceniu praktycznym: 800 godzin
Pracownia technologii postaci leków
Pracownia analizy leków
Pracownia farmakognozji
Świadczenia farmaceutyczne
Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 3 i 80 w semestrze 4)
Na 3 i 4 semestrze technicy farmaceutyczni odbywają zajęcia praktyczne (przedmiot świadczenia farmaceutyczne) w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, zakładach produkcyjnych oraz hurtowniach farmaceutycznych.
Kształcenie w kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)
Egzamin pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego technika farmaceutycznego.
Po odbyciu 2 letniego stażu w aptece ogólnodostępnej, technik farmaceutyczny staje się osobą w pełni wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych, zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN, a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z tytułem technika farmaceutycznego. Dyplom wraz z suplementem wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Kopia w języku angielskim Europass honorowana przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej