Rekrutacja

Procedura przyjęcia do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

 1. Twoje dziecko przejawia zachowania wskazujące na zagrożenie niedostosowaniem społecznym między innymi:
   • problemy z nauką, koncentracją, pamięcią na lekcji
   • wyraźna niechęć do obowiązków szkolnych
   • wagarowanie
   • brak motywacji lub wiary w swoje możliwości
   • buntownicza postawa
   • stosowanie oporu względem zasad
   • umiejętność walczenia o swoje i duży spryt
   • sięganie po używki (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze)
   • wulgarny język i strój
   • przywłaszczanie sobie cudzych rzecz
   • przemoc i agresja ( słowna, fizyczna)
   • nieumiejętność rozwiązywania konfliktów
   • impulsywność
   • skłonności do demoralizacji
   • obniżone poczucie własnej wartości
   • wybuchy złości, trudne kontakty z rówieśnikami
   • samookaleczanie się
  1. Opiekun prawny udaje się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rejonowej dla szkoły dziecka i składa wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  2. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna po wykonaniu diagnozy dziecka zwołuje Zespół Orzekający
  3. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  4. Po uzyskaniu orzeczenia, opiekun prawny kontaktuje się z Dyrektorem Ośrodka w celu konsultacji i umówienia terminu przyjęcia
  5. Opiekun prawny osobiście przywozi dziecko do Ośrodka w umówionym z dyrekcją terminie

Ośrodek przyjmuje wychowanki, które:

 • posiadają uregulowaną sytuację prawną pod względem opieki prawnej
 • nie ukończyły 18 roku życia
 • są w normie intelektualnej i są w pełni samodzielne w czynnościach samoobsługowych
 • nie są skazane wyrokiem sądu
 • są w normie zdrowotnej tj. nie korzystają z systematycznej opieki lekarskiej w związku z chorobami przewlekłymi

Dokumenty wymagane do przyjęcia do placówki:

  1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej),
  3. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w szkole podstawowej (w przypadku wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej)
  4. ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
  5. opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
  6. dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków), aktualne wyniki badania krwi
  7. odpis skrócony aktu urodzenia
  8. poświadczenie zameldowania
  9. zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)
  10. pakiet startowy MOS pakiet_startowy_mos (do nabycia także w sekretariacie ośrodka podczas przyjęcia dziecka)
  11. poświadczenie ubezpieczenia
  12. książeczka sanepidowska

Lista rzeczy wymaganych podczas przyjęcia do ośrodka:

   • środki higieny osobistej (w tym kapsułki do prania, krem do depilacji oraz dezodorant kulkowy w plastikowym opakowaniu – stosowanie maszynek do golenia oraz antyperspirantu w sprayu i dezodorantu kulkowego pod pachy szklanym opakowaniu jest niedozwolone!)
   • plecak do szkoły
   • obuwie i odzież adekwatne do pory roku
   • artykuły szkolne (zeszyty, przybory do pisania, itp.)
   • obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego
   • podstawowe środki medyczne wchodzące w indywidualną ewidencję rzeczy osobistych wychowanki (tabletki przeciwbólowe, narkotest, test ciążowy, kubek na mocz, szampon na wszy oraz inne leki niezbędne podopiecznej)
   • maseczka oraz płyn antybakteryjny do dezynfekcji skóry.

Rodzice dzieci przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wnoszą opłatę za posiłki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie tj. 20,00 zł za każdy dzień pobytu w ośrodku, w terminie do 14 dni od uzyskania faktury za wyżywienie na rachunek bankowy placówki:

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI
39 1930 1839 2650 0627 7059 0007

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wychowanki oraz cel przelewu (opłata żywnościowa/zwrot za zakup leków itd.)

Dokumenty do pobrania:

 1. pakiet startowy
 2. dokumenty przyjęcia
 3. Statut MOS
 4. STATUT Szkoła Podstawowa
 5. Statut Szkoła Branżowa