Rekrutacja

Procedura przyjęcia do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

1. Twoje dziecko przejawia zachowania wskazujące na zagrożenie niedostosowaniem społecznym między innymi:
-problemy z nauką, koncentracją, pamięcią na lekcji
-wyraźna niechęć do obowiązków szkolnych
-wagarowanie
-brak motywacji lub wiary w swoje możliwości
-buntownicza postawa
-stosowanie oporu względem zasad
-umiejętność walczenia o swoje i duży spryt
-sięganie po używki ( papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze)
-wulgarny język i strój
-przywłaszczanie sobie cudzych rzeczy
-przemoc i agresja ( słowna, fizyczna)
-nieumiejętność rozwiązywania konfliktów
-impulsywność
-skłonności do demoralizacji
-obniżone poczucie własnej wartości
-wybuchy złości, trudne kontakty z rówieśnikami
-samookaleczanie się

2. Opiekun prawny udaje się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej rejonowej dla szkoły dziecka i składa wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna po wykonaniu diagnozy dziecka zwołuje Zespół Orzekający
3. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
4. Po uzyskaniu orzeczenia, opiekun prawny kontaktuje się z Dyrektorem Ośrodka w celu konsultacji i umówienia terminu przyjęcia
5. Opiekun prawny osobiście przywozi dziecko do Ośrodka w umówionym z dyrekcją terminie

Ośrodek przyjmuje wychowanki, które:
-posiadają uregulowaną sytuację prawną pod względem opieki prawnej
-nie ukończyły 18 roku życia
-są w normie intelektualnej i są w pełni samodzielne w czynnościach samoobsługowych
-nie są skazane wyrokiem sądu
-są w normie zdrowotnej tj. nie korzystają z systematycznej opieki lekarskiej w związku z chorobami przewlekłymi

Dokumenty wymagane do przyjęcia do placówki:
1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
2.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej),
3.zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w szkole podstawowej (w przypadku wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej)
4.ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
5.opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
6.dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
7.odpis skrócony aktu urodzenia
8.poświadczenie zameldowania
9.zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)
10.pakiet startowy MOS ( do nabycia na stronie internetowej lub w sekretariacie ośrodka podczas przyjęcia dziecka)
11.poświadczenie ubezpieczenia
Lista rzeczy wymaganych:
-środki higieny osobistej ( w tym kapsułki do prania, krem do depilacji oraz kulka pod pachy w plastikowym opakowaniu – stosowanie maszynek do golenia oraz antyperspirantu w sprayu i kulek pod pachy szklanym opakowaniu jest niedozwolone)
-plecak do szkoły
-obuwie i odzież adekwatne do pory roku
-artykuły szkolne (zeszyty, przybory do pisania, itp.)
-obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego
-podstawowe środki medyczne wchodzące w indywidualną ewidencję rzeczy osobistych wychowanki ( tabletki przeciwbólowe, narko-test, szampon na wszy oraz inne leki niezbędne podopiecznej)

Rodzice dzieci przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wnoszą opłatę za posiłki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie tj. 20,00 zł za każdy dzień pobytu w ośrodku, do 14 dni od uzyskania faktury za wyżywienie na rachunek bankowy placówki:

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI
39 1930 1839 2650 0627 7059 0007

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wychowanki oraz cel przelewu ( opłata żywnościowa/zwrot za zakup leków itd.)

2. Opiekun prawny udaje się do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej rejonowej dla szkoły dziecka i składa wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna po wykonaniu diagnozy dziecka zwołuje zespół orzekający
4. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
5. Po uzyskaniu orzeczenia, opiekun prawny kontaktuje się z Dyrektorem Ośrodka w celu umówienia terminu przyjęcia
6. Opiekun prawny osobiście przywozi dziecko do Ośrodka w umówionym terminie

Ośrodek przyjmuje wychowanki, które
-posiadają uregulowaną sytuację prawną pod względem opieki prawnej
-nie ukończyły 18 roku życia
-są w normie intelektualnej
-nie są skazane wyrokiem sądu
-są w normie zdrowotnej tj. nie korzystają z systematycznej opieki lekarskiej w związku z chorobami przewlekłymi

Dokumenty wymagane do przyjęcia do placówki:
1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej),
zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w szkole podstawowej (w przypadku wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej)
ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
odpis skrócony aktu urodzenia
poświadczenie zameldowania
zdjęcia legitymacyjne (4 szt.) (aktualne)
pakiet startowy MOS ( do nabycia na stronie internetowej lub w sekretariacie ośrodka podczas przyjęcia dziecka)
poświadczenie ubezpieczenia

Lista rzeczy wymaganych:
-środki higieny osobistej ( w tym proszek do prania)
-plecak
-obuwie i odzież adekwatne do pory roku
-Artykuły szkolne (zeszyty, przybory do pisania, itp.)
-Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego
rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie tj. 18,00 zł za każdy dzień pobytu w ośrodku, do 14 dni od uzyskania faktury za wyżywienie. na rachunek bankowy placówki:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI
39 1930 1839 2650 0627 7059 0007
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wychowanki oraz cel przelewu ( opłata żywnościowa/zwrot za zakup leków itd.)