Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Zadaniem opiekuna medycznego jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych; konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.

Opiekun medyczny może podjąć pracę w szpitalach, ośrodkach i domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, fundacjach i stowarzyszeniach pomagających osobom chorym i niepełnosprawnym, opiekować się indywidualnie pacjentem w domu.

Przedmioty:

teoretyczne:

opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
zdrowie publiczne
zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
zarys psychologii i socjologii
działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
język migowy
język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

praktyczne:

zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w I sem. ,+ 2 tygodnie w II sem. (160 godzin)

Czas trwania: nauka trwa rok (2 semestry)

Na koniec: nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym

Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwent otrzymuje: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo kwalifikacji, dyplom zawodowy